За нас

ФАЗЕРЛЕС има дългогодишен опит в дървообработващата индустрия. Производството на плочи започва през 1976 год. Завода разполага с две технологични линии за производство на твърди плочи от дървесни влакна по мокър метод. Дългогодишния опит, непрекъснатите инвестиции в обновяване и модернизиране на технологичното оборудване, прилагането на съвременните технологии от квалифицирани и компетентни работници и специалисти са в основата на производство на висококачествен екологичен продукт. Нашата основна цел е максимално и в срок удовлетворяване потребностите и изискванията на клиентите. ФАЗЕРЛЕС АД реализира своята продукция в много страни от Европа, Азия, Африка и Америка.

История

„ФАЗЕРЛЕС“ АД съществува като самостоятелно дружество от 12.08.1993 год. 

Началото на „ЛЕСОПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ“ Силистра е поставено с Постановление на Министерския съвет от 1970 год, където е предвидено изграждане на голямо предприятие за комплексна и дълбочинна химическа и механична преработка на дървесината, включващо Завод за дървесно-влакнести плочи, и още 7 завода и други спомагателни обекти.

Първа копка на комбината е направена на 03.03.1972 год, когато започва изграждането на Завода за дървесно-влакнести плочи.

На 07.09.1976 год. е произведена първата плоча. През 1980 год. е изградена и пусната в експлоатация заводската ж.п. гара.

На 05.08.1991 год. Министeрството на промишлеността преобразува „ЛЕСОПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ“ във фирма „ЛЕСИЛ“ ООД, която е регистрирана съгласно Търговския закон с решение на Силистренски окръжен съд № 1600 на 10.09.1991 год.

През 1991 год. изтича гратисния период на инвестиционния кредит и върху трите действуващи производствени звена – „ЛЕСИЛ“ ООД (завод за дървесно-влакнести плочи), Хартиена фабрика и Ремонтно-механичен завод – пада цялата тежест на инвестиционните кредити. Това довежда до сериозни финансови затруднения и до необходимостта от разделяне на заводите.

През 1993 год. Министъра на промишлеността преструктурира фирма „ЛЕСИЛ“ ООД и обособява четири нови дружества, едно от които е „ФАЗЕРЛЕС“ ЕАД.

На 12.08.1993 год. е регистрирано еднолично акционерно дружество с държавно имущество „ФАЗЕРЛЕС„ ЕАД с капитал 171 453 хил.лв.

На 08.08.1996 год. „ФАЗЕРИНВЕСТ“ – акционерно дружество създадено от 380 работници и служители на „ФАЗЕРЛЕС“ ЕАД закупува чрез преговори с Агенцията за приватизация мажоритарния пакет акции на и дружеството се преименува на „ФАЗЕРЛЕС“ АД.

През 1997, 2000 и 2001 год. в търгове на масовата приватизация са продадени на частни лица 25,55% от акциите на дружеството и на правоимащите лица, съгласно ЗППДОбП – 14,95 % и „ФАЗЕРЛЕС“ АД става със 100% частна собственост.

През 1998 год. е увеличен на капитала на дружеството на 515 млн.лв. и след деноминацията на лева през 1999 год. е променен на 515 хил.лв., колкото е и до момента.

„ФАЗЕРЛЕС“ АД е вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 828013698 и е публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

През последните години „ФАЗЕРЛЕС“ АД реализира твърде сериозна инвестиционна програма, при която е обновено голяма част от технологичното оборудване, изградена е нова пароцентрала на биомаса, пречиствателна станция за отпадните води, закупена е линия за лакиране за производства на бял фазер.

Повече от 40 години производство