Околна среда

Опазването на околната среда е с много висок приоритет за ръководството на „ФАЗЕРЛЕС“ АД.

Топлоенергията, необходима за технологичния процес във ФАЗЕРЛЕС АД се произвежда в нови модерни инсталации, в които като гориво се използва биомаса, основно дървени отпадъци. Старите котли на мазут, замърсяващи въздуха със серни, азотни и въглеродни окиси останаха в миналото. Въглеродните окиси изхвърлени в атмосферата са намалени с над 20 хил.тона годишно.

Във ФАЗЕРЛЕС АД са заменени старите циклонни аспирационни системи с нови високо ефективни ръкавни филтри за улавяне на праховите емисии при преработка на дървесината и разкрояване на плочите. Уловеният прах се ползва като гориво в инсталациите за производство на топлоенегия. С това беше преустановено замърсяването на въздуха и почвата от дървесен прах. 

Отпадните води от производството на ФАЗЕРЛЕС АД се обработват в нова модерна пречиствателна станция до достигане на пределно допустимите норми.

ФАЗЕРЛЕС АД  гарантира, че с дейността  си  не замърсява въздуха, водата и почвата, и произвежда екологично чист продукт.