Ф А З Е Р Л Е САД  
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.12.2021 г.  
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА през 2021 г.  
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ  
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА  
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № З  
от НАРЕДБА № 2 ЗА 2021 г.  
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 100н, ал. 4, т. 4 ОТ ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА  
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 100н, ал. 4, т. 3 ОТ ОДИТОРА  
ДОКЛАД НА ОДИТОРА  
ФАЗЕРЛЕСАД  
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
към 31 ДЕКЕМВРИ 2021 година  
Годишният финансов отчет е одобрен и подписан от името на  
„ФАЗЕРЛЕС” АД от:  
Изпълнителен директор:  
инж. Милко Кесаровски  
Съставител:  
Digitally signed  
by Milko Hristov  
Kesarovski  
Date: 2022.03.24  
15:21:11 +02'00'  
Digitally signed  
by VESELKA  
STEFANOVA  
VALEVA  
Date: 2022.03.24  
15:01:27 +02'00'  
Milko  
Hristov  
Kesarovski  
VESELKA  
STEFANOV  
A VALEVA  
ик. Веселка Вълева  
Силистра 24 март 2022 г.  
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  
І. Обща информация.  
Отчет за финансовото състояниe.  
Отчет за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход.  
Отчет за паричните потоци.  
Отчет за движението на капитала .  
Корпоративна информация.  
4
5
6
7
8
9
ІІ. База за изготвяне на финансовите отчети и приложени съществени счетоводни  
политики.  
1. База за изготвяне.  
11  
11  
11  
11  
11